Resources & Guides

Let us bring you to the world of Partipost

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
View all

Latest Articles

Emerging Social Media Platform: XiaoHongShu - The Next Big Opportunity For Your Brand

XiaoHongShu (XHS), aka the Little Red Book (RED), is a dynamic platform that integrates social media with e-commerce and it has emerged as a significant player. It’s known for its algorithm-driven content feed and has evolved from a space for sharing product reviews and tips to a comprehensive lifestyle feed.

Influencer Marketing Strategies: Tapping into Macro-Influencers in Singapore

Learn how to craft successful influencer marketing campaigns using macro-influencers in the Singapore market.

User Generated Content, Pengertian dan Manfaatnya bagi Brand

User Generated Content menjadi cara efektif untuk mempengaruhi audiens agar membeli produk maupun menggunakan layanan brand Anda. Simak penjelasannya di sini.

Host Live Streaming, Definisi, Gaji, dan Skill yang Harus Dimiliki

Host live streaming menjadi pekerjaan yang populer dengan penghasilan yang menjanjikan. Tertarik dengan profesi host live streaming? Simak dulu artikel berikut.

Setting Goals and KPIs for Influencer Marketing Campaigns

Influencer marketing is a powerful tool, but success requires clear goals and measurement. Setting specific, measurable goals (like a 20% increase in brand mentions) and tracking KPIs (engagement rate, reach) ensures everyone's on the same page and helps optimize campaigns for better ROI. Platforms like Partipost can streamline this process.

Hướng Dẫn Chọn Influencer Phù Hợp Cho Thương Hiệu Của Bạn

Hướng dẫn ngắn về cách các công ty có thể xác định và chọn những influencer phù hợp nhất cho thương hiệu và đối tượng mục tiêu của họ.

Thiết lập Mục Tiêu Và KPI Cho Các Chiến Dịch Marketing Sử Dụng Influencers

Marketing sử dụng influencer là một công cụ mạnh mẽ, nhưng để thành công cần có mục tiêu rõ ràng và các chỉ số đo lường. Việc đặt ra các mục tiêu cụ thể, có thể đo lường (như tăng 20% số lần nhắc đến thương hiệu) và theo dõi các KPI (tỷ lệ tương tác, phạm vi tiếp cận) đảm bảo rằng mọi người đều hiểu rõ mục tiêu và giúp tối ưu hóa các chiến dịch để đạt được ROI tốt hơn. Các nền tảng như Partipost có thể giúp đơn giản hóa quá trình này.

Nano-Influencers vs. Micro-Influencers: Lựa Chọn Nào Tốt Nhất Cho Chiến Dịch Marketing Năm 2024 Của Bạn?

Tìm hiểu cách chọn giữa nano và micro-influencers cho chiến lược influencer marketing của bạn vào năm 2024.

5 Cách Để Xây Dựng Quan Hệ Hợp Tác Dài Hạn Với Influencers

Influencers được đặt tên một cách khéo léo vì họ có sức mạnh tác động đến cộng đồng của họ. Làm thế nào để các thương hiệu nuôi dưỡng các mối quan hệ đối tác lâu dài với influencers? Làm thế nào để các thương hiệu tận dụng ảnh hưởng của họ để khiến thương hiệu của mình luôn hiện diện trong tâm trí người tiêu dùng? Hãy đi sâu vào năm chiến lược chính này và thiết lập các mối quan hệ bền vững với influencers có thể nâng cao vị thế của thương hiệu bạn một cách sâu sắc.